0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

Chipset Via

  • VIA-C7-M1200/800

    VIA-C7-M1200/800

    365,000
    VIA-C7-M1200/800 BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin ...
  • VIA VT8237S

    VIA VT8237S

    220,000
    VIA VT8237S BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin vui ...
  • VIA VT8235

    VIA VT8235

    220,000
    VIA VT8235 BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin vui ...
  • VIA VN896

    VIA VN896

    230,000
    VIA VN896 BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin vui ...
  • VIA KN266

    VIA KN266

    230,000
    VIA KN266 BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin vui ...
  • VIA K8T800

    VIA K8T800

    230,000
    VIA K8T800 BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin vui ...
  • VIA CN896

    VIA CN896

    255,000
    VIA CN896 BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin vui ...
  • VIA CN800

    VIA CN800

    230,000
    VIA CN800 BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin vui ...