0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

IC nguồn các loại

 • MAX1908E

  MAX1908E

  100,000
  MAX1908E vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • MAX1907A

  MAX1907A

  100,000
  MAX1907A vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • MAX1904E

  MAX1904E

  100,000
  MAX1904E vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • MAX19036

  MAX19036

  120,000
  MAX19036 vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • MAX1902

  MAX1902

  100,000
  MAX1902 xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • MAX1901E

  MAX1901E

  100,000
  MAX1901E xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • MAX1870

  MAX1870

  95,000
  MAX1870 xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • MAX1845

  MAX1845

  95,000
  MAX1845 xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • MAX1772

  MAX1772

  100,000
  MAX1772 xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • MAX17480G

  MAX17480G

  120,000
  MAX17480G xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • MAX17410

  MAX17410

  155,000
  MAX17410 xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • MAX1718

  MAX1718

  100,000
  MAX1718 xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • MAX1715

  MAX1715

  95,000
  MAX1715 xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • MAX1714A

  MAX1714A

  100,000
  MAX1714A xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • MAX1712

  MAX1712

  100,000
  MAX1712 xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • MAX17080G

  MAX17080G

  155,000
  MAX17080G xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • MAX17036G

  MAX17036G

  140,000
  MAX17036G xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • MAX17030GTL

  MAX17030GTL

  110,000
  MAX17030GTL xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • MAX17021G

  MAX17021G

  110,000
  MAX17021G xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • MAX17020

  MAX17020

  110,000
  MAX17020 xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468