0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

Ram, Bios, lan..

 • ATHEROS 8131M

  ATHEROS 8131M

  120,000
  ATHEROS 8131M xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • AR8151

  AR8151

  135,000
  AR8151 xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • AR 8131L-AL1E

  AR 8131L-AL1E

  116,000
  AR 8131L-AL1E xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • AR 8121 AL1E

  AR 8121 AL1E

  120,000
  AR 8121 AL1E xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • 88E8072-NNC1

  88E8072-NNC1

  110,000
  88E8072-NNC1 xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • 88E8059

  88E8059

  130,000
  88E8059 xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • 88E8056-NNC1

  88E8056-NNC1

  130,000
  88E8056-NNC1 xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • 88E8042

  88E8042

  110,000
  88E8042 xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • 88E8040-NNC

  88E8040-NNC

  110,000
  88E8040-NNC xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • 88E8040-NNB2

  88E8040-NNB2

  110,000
  88E8040-NNB2 xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • 88E8036

  88E8036

  110,000
  88E8036 xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • CX 20671 11Z

  CX 20671 11Z

  100,000
  CX 20671 11Z xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • AN12948

  AN12948

  110,000
  AN12948 xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • CX 20549 12Z

  CX 20549 12Z

  100,000
  CX 20549 12Z xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • AN12947

  AN12947

  110,000
  AN12947 xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • ALC861

  ALC861

  100,000
  ALC861 xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • ALC883

  ALC883

  100,000
  ALC883 xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • ALC272

  ALC272

  100,000
  ALC272 xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • ALC269

  ALC269

  100,000
  ALC269 xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • Alc268

  Alc268

  100,000
  Alc268 xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468