0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

Chipset ATI

 • SAVAGE-IXC-86C584

  SAVAGE-IXC-86C584

  255,000
  SAVAGE-IXC-86C584 BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng ...
 • ATI-X700-216CPIAKA12F

  ATI-X700-216CPIAKA12F

  355,000
  ATI-X700-216CPIAKA12F BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số ...
 • ATI-X600-216TDGAGA23FH-64MB

  ATI-X600-216TDGAGA23FH-64MB

  370,000
  ATI-X600-216TDGAGA23FH-64MB BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số ...
 • ATI-X600-216PDAGA23FG(No Ram)

  ATI-X600-216PDAGA23FG(No Ram)

  350,000
  ATI-X600-216PDAGA23FG(No Ram) BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số ...
 • ATI-X300-216TFHAKA13FH(128Mb)

  ATI-X300-216TFHAKA13FH(128Mb)

  380,000
  ATI-X300-216TFHAKA13FH(128Mb) BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số ...
 • ATI-X300-216PFAKA13F(No Ram)

  ATI-X300-216PFAKA13F(No Ram)

  380,000
  ATI-X300-216PFAKA13F(No Ram) BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số ...
 • ATI-X1600-216PLAKB26FG

  ATI-X1600-216PLAKB26FG

  360,000
  ATI-X1600-216PLAKB26FG BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số ...
 • ATI-X1400-216PMAKA12FG

  ATI-X1400-216PMAKA12FG

  380,000
  ATI-X1400-216PMAKA12FG BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số ...
 • ATI-M72-M-216QMAKA14FG

  ATI-M72-M-216QMAKA14FG

  365,000
  ATI-M72-M-216QMAKA14FG BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số ...
 • ATI-M64-M-216PVAVA12FG

  ATI-M64-M-216PVAVA12FG

  380,000
  ATI-M64-M-216PVAVA12FG BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số ...
 • ATI-M6-P-216P6TZAFA12FA

  ATI-M6-P-216P6TZAFA12FA

  260,000
  ATI-M6-P-216P6TZAFA12FA BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số ...
 • ATI-M6-D-216D6TABFA12F

  ATI-M6-D-216D6TABFA12F

  255,000
  ATI-M6-D-216D6TABFA12F BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số ...
 • ATI-M6-C16H-216DCHDAFA22E

  ATI-M6-C16H-216DCHDAFA22E

  260,000
  ATI-M6-C16H-216DCHDAFA22E BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số ...
 • ATI-M6-C16-216DCKHBFA22E

  ATI-M6-C16-216DCKHBFA22E

  320,000
  ATI-M6-C16-216DCKHBFA22E BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số ...
 • ATI-M54-P-216PMAKA13FG

  ATI-M54-P-216PMAKA13FG

  390,000
  ATI-M54-P-216PMAKA13FG BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số ...
 • ATI-M52-P-216PNAKA13FG

  ATI-M52-P-216PNAKA13FG

  390,000
  ATI-M52-P-216PNAKA13FG BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số ...