0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

Ram, Bios, lan..

 • WG82567LM

  WG82567LM

  110,000
  WG82567LM xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • RTM 875T-606

  RTM 875T-606

  100,000
  RTM 875T-606 xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • RTL8103-E

  RTL8103-E

  100,000
  RTL8103-E xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • RTL8101E

  RTL8101E

  110,000
  RTL8101E xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • RTL 8211B

  RTL 8211B

  100,000
  RTL 8211B xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • RTL 8112L

  RTL 8112L

  liên hệ
  RTL 8112L xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • RTL 8111E

  RTL 8111E

  liên hệ
  RTL 8111E xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • RTL 8102E

  RTL 8102E

  100,000
  RTL 8102E xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • REALTEK RTL8111C

  REALTEK RTL8111C

  100,000
  REALTEK RTL8111C xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • M 88E8057-NNC2

  M 88E8057-NNC2

  120,000
  M 88E8057-NNC2 xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • FP 82562GT

  FP 82562GT

  110,000
  FP 82562GT xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • BU 7213AKVT

  BU 7213AKVT

  120,000
  BU 7213AKVT xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • BCM-5787MKMLG

  BCM-5787MKMLG

  110,000
  BCM-5787MKMLG xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • BCM-5784

  BCM-5784

  110,000
  BCM-5784 xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • BCM-5705EKFB

  BCM-5705EKFB

  120,000
  BCM-5705EKFB xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • BCM 57780

  BCM 57780

  120,000
  BCM 57780 xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468