0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

Chipset ATI

 • ATI-IXP-400-218S4EASA32HG

  ATI-IXP-400-218S4EASA32HG

  265,000
  ATI-IXP-400-218S4EASA32HG BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số ...
 • ATI-IXP-150-218S2EBNA44

  ATI-IXP-150-218S2EBNA44

  255,000
  ATI-IXP-150-218S2EBNA44 BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số ...
 • ATI-IGP-350M-216BS2CFB23H

  ATI-IGP-350M-216BS2CFB23H

  280,000
  ATI-IGP-350M-216BS2CFB23H BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số ...
 • ATI-IGP-345M-216PS2BFA22F

  ATI-IGP-345M-216PS2BFA22F

  280,000
  ATI-IGP-345M-216PS2BFA22F BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số ...
 • ATI-IGP-340M-216MS2BFA22H

  ATI-IGP-340M-216MS2BFA22H

  280,000
  ATI-IGP-340M-216MS2BFA22H BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số ...
 • ATI-IGP-330M-216CS2BFA22H

  ATI-IGP-330M-216CS2BFA22H

  280,000
  ATI-IGP-330M-216CS2BFA22H BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số ...
 • ATI-IGP-320M-216U1SCSA32H

  ATI-IGP-320M-216U1SCSA32H

  280,000
  ATI-IGP-320M-216U1SCSA32H BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số ...
 • ATI-9700-216TCCCGA15FH(64Mb)

  ATI-9700-216TCCCGA15FH(64Mb)

  345,000
  ATI-9700-216TCCCGA15FH(64Mb) BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số ...
 • ATI-9200-216DK8AVA12PH(No Ram)

  ATI-9200-216DK8AVA12PH(No Ram)

  320,000
  ATI-9200-216DK8AVA12PH(No Ram) BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho ...
 • ATI-9000-M9

  ATI-9000-M9

  355,000
  ATI-9000-M9 BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin vui ...
 • ATI-9000-IGP-216CDS3GA21H

  ATI-9000-IGP-216CDS3GA21H

  310,000
  ATI-9000-IGP-216CDS3GA21H BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số ...
 • ATI-9000-216Q9NABGA12FH(32Mb)

  ATI-9000-216Q9NABGA12FH(32Mb)

  360,000
  ATI-9000-216Q9NABGA12FH(32Mb) BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số ...