0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

Chipset Intel

 • Intel 82GL40

  Intel 82GL40

  275,000
  Intel 82GL40 BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin vui ...
 • Intel 82945PM

  Intel 82945PM

  270,000
  Intel 82945PM BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin ...
 • Intel 82945GSE

  Intel 82945GSE

  300,000
  Intel 82945GSE BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin ...
 • Intel 82945GMS

  Intel 82945GMS

  275,000
  Intel 82945GMS BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin ...
 • Intel 82945GME

  Intel 82945GME

  345,000
  Intel 82945GME BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin ...
 • Intel 82945GM

  Intel 82945GM

  290,000
  Intel 82945GM BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin ...
 • Intel 82943GML

  Intel 82943GML

  265,000
  Intel 82943GML BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin ...
 • INTEL 82940GML

  INTEL 82940GML

  265,000
  INTEL 82940GML BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin ...
 • Intel 82915PM

  Intel 82915PM

  260,000
  Intel 82915PM BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin ...
 • Intel 82915GMS

  Intel 82915GMS

  320,000
  Intel 82915GMS BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin ...
 • Intel 82915GM

  Intel 82915GM

  230,000
  Intel 82915GM BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin ...
 • Intel 82910GML

  Intel 82910GML

  255,000
  Intel 82910GML BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin ...
 • Intel 82865PE

  Intel 82865PE

  265,000
  Intel 82865PE BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin ...
 • Intel 82855PM

  Intel 82855PM

  245,000
  Intel 82855PM BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin ...
 • Intel 82855GME

  Intel 82855GME

  245,000
  Intel 82855GME BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin ...
 • Intel 82855GM

  Intel 82855GM

  240,000
  Intel 82855GM BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin ...
 • Intel 82845MP

  Intel 82845MP

  230,000
  Intel 82845MP BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin ...
 • Intel 82801IUX

  Intel 82801IUX

  320,000
  Intel 82801IUX BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin ...
 • Intel 82801IEM

  Intel 82801IEM

  245,000
  Intel 82801IEM BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin ...
 • Intel 82801IBM

  Intel 82801IBM

  190,000
  Intel 82801IBM BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin ...